Disclaimer

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 16-03-2021

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Als je niet akkoord bent met deze voor­waarden, dan dien je de informatie aangeboden via deze website niet te gebruiken. Wij wijzen je erop dat deze voor­waarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Je wordt geadviseerd periodiek de voor­waarden op wijzigingen na te gaan. Je kunt de tekst van deze gebruiksvoor­waarden printen, zodat deze tekst toegankelijk is ten behoeve van latere kennisgeving.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Serious Game Academy zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Serious Game Academy wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Serious Game Academy is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Serious Game Academy. Serious Game Academy is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Serious Game Academy staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Serious Game Academy niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteurs­rechten en andere intellectuele eigendoms­rechten, op de website en de opgenomen informatie bij Serious Game Academy of haar licentiegevers. Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Serious Game Academy in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Serious Game Academy en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Serious Game Academy.

Links naar externe websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. Serious Game Academy is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze privacy policy is niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Privacy statement

Op de verwerking van je persoonsgegevens is ons privacybeleid van toepassing.

Nietigheid

Is of worden deze gebruiksvoor­waarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoor­waarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Serious Game Academy.

Indien anderstalige versies van deze gebruiksvoor­waarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Feedback